Tag: فاکتور دو نسخه ای

فاکتور
چاپ افست و دیجیتال

فاکتور

فاکتورها اوراق اداری هستند که عمل ثبت رویدادهای کاری را انجام می دهند. رویدادهایی چون درخواست های خرید، درخواست مرخصی، سند دریافت و پرداخت هزینه ها …